Hvad laver Grundtvig-Akademiet?

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet beskæftiger sig både med Grundtvigs egen tænkning og med Grundtvig-receptionen – og også med ’myten om Grundtvig’, herunder med brug/misbrug af Grundtvig i fx politiske sammenhænge.

Grundtvig-Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og konferencer om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.) og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger. Akademiet tager initiativ til og støtter forskning i Grundtvig, grundtvigianismen og andre relaterede emner.

 

AKTIVITETER 2018/19

“Kend dig selv!” – Løgstrup, Kierkegaard og den græske forbindelse
Fredag den 5. oktober 2018, kl 9.00-16.30
Trods åbenlyse forskelle har Løgstrup og Kierkegaard det til fælles, at de begge forholder sig til den græske forestillingsverden og som kristne tænkere tænker op imod græciteten, men aldrig tænker den foruden. De har græciteten både som forudsætning og modspil, og seminaret forsøger at kaste lys over, hvorledes der i den forstand kan tales om en ’græsk forbindelse’ mellem Løgstrup og Kierkegaard. Læs mere her

Tirsdag med Grundtvig – en grundintroduktion til Grundtvig
Tid: Kl. 14-16 den 11. september, 9. oktober, 6. november, 4. december
Grundtvigs betydning for dansk historie, mentalitet og samfundstænkning kan næppe overvurderes, og samtidig er forfatterskabet nærmest umuligt at skaffe sig overblik over. Grundtvig-Akademiet indbyder derfor alle interesserede til en grundintroduktion til Grundtvig. Læs mere her

Grundtvigs fødselsdag
Den 8. september 2018 fylder Grundtvig 235 år, og det fejres i Vartov med morgentale, brunch og et seminar med temaet ’kætteri’. Allerede i Grundtvigs levetid begyndte man at fejre hans fødselsdag som en halvoffentlig begivenhed, hvor spørgsmålet om ’det fælles bedste’ blev diskuteret. Fødselsdagen fejres hvert år i Vartov, men også andre steder i landet, fx på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Vemb og i Grundtvigs Mindestuer, Udby. Læs mere om arrangementet i Vartov Læs mere her

Bibelskole for forfattere
Et intensivt bibelkursus over to weekender målrettet forfattere (’Gå i Kødet på Bibelen’) blev gennemført i foråret 2017 i samarbejde med Bibelselskabet, og med aftaler med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere om at hjælpe med formidlingen af kurset. Forløbet var tilrettelagt af IA og Birgitte Stoklund Larsen og underviserne på forløbet var en god blanding af gammel- og nytestamentlige forskere fra både Aarhus og Københavns Universitet. Der kom mange gode tilbagemeldinger fra kursisterne og kurset gentages derfor i 2018. Med justeringer.

På gåtur med de nye teologistuderende
Grundtvig-Akademiet har fornyet samarbejdet med Det Teologiske Fakultet, KU, hvilket bl.a. betyder, at fakultetet de næste tre år forpligter sig på at udbyde en række undervisningsforløb om/i relation til Grundtvig. Som et nyt initiativ og som led i samarbejdet skal alle nye teologistuderende i år på byvandring i ’Grundtvigs og Kierkegaards København’. Turene (4 stk.) foregår i september ved Joakim Garff og Ingrid Ank og koordineres af studievejledningen på Teologi, der i år også har gjort Grundtvig-Kierkegaard til tema for rusturen. Hvis det bliver en succes, gentages det måske de kommende år.

Poetisk teologi for Studiekredsen
Forårets studiekreds beskæftigede sig med Ole Sarvigs forfatterskab fra et teologisk udgangspunkt. Hensigten var at afsøge, dels hvad det teologiske udgangspunkt kan bibringe læsningen af Ole Sarvig, dels hvad Ole Sarvigs forfatterskab kan bibringe teologien. Ole Sarvig er optaget i litteraturkanonen som vores store modernistiske digter. Sarvig beskrev sig selv som ”et religiøst menneske” og kaldte også, lidt nødtvunget, sin religiøsitet for kristendom. For Ole Sarvig kom det litterære arbejde, i sansning og skrift, altid i første række. Han skrev sig både ind i og ud af Bibelens billeder, og det skabende arbejde med Bibelens billeder blev i sig selv en vej til erkendelse.
Undervejs beskæftigede studiekredsen sig blandt andet med forholdet hos Sarvig mellem indre og ydre erkendelse. Altså at der er et stof (sansninger, erfaringer, tradition og historie), men at en vigtig drivkraft kommer et andet sted fra. ”Visse oplevelser” kalder Sarvig det, Grundtvig ville måske sige Helligånden.

Det lange lys på Danmark. Alternative åbningstaler
“Hvis du var statsminister, hvad ville du så sige til danskerne ved Folketingets åbning?”
Sådan har Grundtvigsk Forum og Grundtvig-Akademiet de senere år spurgt markante stemmer fra erhvervs, organisations- og kulturliv. De har grebet bolden og holdt hver deres alternative åbningstale og efterfølgende stillet op til en debat i salen, som Clement Kjersgaard har styret.
Hvis demokratiet skal have en fremtid, kræver det samtale på tværs i samfundet, og det kræver, at der skabes nye forbindelser. Derfor er Grundtvigsk Forum og Grundtvig-Akademiet initiativtager til de alternative åbningstaler, som nøje er placeret tre uger før Folketingets åbning. Ønsket er at inspirere politikerne – og opfordre dem til at tænke og arbejde visionært for fremtidens Danmark.

Er Grundtvig fader til folkehøjskolen? 

Grundtvig-Selskabet tyvstartede markeringen af 175-året for oprettelsen af den første folkehøjskole i Rødding (1844) med en diskussion af N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) betydning for folkehøjskolebevægelsen. I de seneste år har historikere draget den tætte forbindelse mellem Grundtvig og de første ’grundtvigske’ højskoler i tvivl og aktuelt tager stadig flere højskolefolk afstand fra det grundtvigske tankegods. Derfor diskuterede vi forbindelsen mellem Grundtvig og folkehøjskolen og om han med rette kan tilskrives faderskabet for denne særlige skoleform.

Lyt til aftenens tre oplæg her

 

Kontakt Grundtvig-Akademiet
Grundtvig-Akademiet er etableret af foreningen Grundtvigsk Forum i 1998. Leder af Grundtvig-Akademiet er cand.theol. Ingrid Ank, der også redigerer tidsskriftet Dansk Kirketidende og kan kontaktes på mail ia@vartov.dk og Tlf. 4193 9008. Grundtvig-Akademiet har kontor i Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh K.

Grundtvig-Akademiet samarbejder med:
Grundtvig-Selskabet, Teologisk Fakultet – Københavns Universitet, Grundtvig Centeret – Aarhus Universitet, Idéhistorie – Aarhus Universitet, Højskoleforeningen, Forlaget Klim Verdens Bedste Nyheder, Bibelselskabet, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Folkekirken.dk, Syng Nyt