Folkekirkemøde

Folkekirkemøde 2019 i Herning

Fredag den 31. maj 2019

09.00
Bibelrefleksion v/ biskop Henrik Wigh-Poulsen

10:00
Velkomst, sang og præsentation af formiddagens program
Formand Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

Formiddagens tema tager afsæt i de to sakramenter som er konstituerende for folkekirken som evangelisk-luthersk kirke nemlig dåben og nadveren.

Folkekirkens biskopper har nedsat tre arbejdsudvalg, som skal forberede en bred folkelig debat om gudstjenesten. En af disse arbejdsgrupper handler om dåb og nadver.

Facilitator for formiddagens program: Sognepræst og tidl. direktør for TV MidtVest Ivar Brændgaard

10.10
Gudstjenesten i verden
Det hellige, som gudstjenesten afspejler, findes overalt, både i verden og i gudstjenesten. Forskellen er blot, at det er til stede på en fortættet måde i gudstjenesten. Mennesket kan være ét med det guddommelige hele tiden og overalt i verden, men i gudstjenesten er det forenet med det guddommelige på en særlig intens måde.
Dr. theol. Jakob Wolf, Inst. for systematisk teologi, Københavns Universitet

10.30
Nyt nadverritual: Velbekomme!
Nadveren: et måltid til deling – eller et måltid, der deler os?
Der er masser af fællesspisning i Folkekirken – men det er sjældent ved nadverbordet! Nadveren er blevet et skelsættende sakramente, som ofte deler menigheden. Men kan vi som lutheranere leve med, at vores ritualer er svære at forstå for det folk, vi er kirke for? Få et bud på et helt nyt nadverritual og hvilke teologiske temaer, som kunne gøre nadveren til et relevant tilbud for den moderne kirkegænger.
Sognepræst Marianne Juel Maagaard, Himmelev

10.50
Samvirke mellem præst og menighedsråd om gudstjenestens liturgi – med fokus på dåb og nadver.
Gudstjenestens liturgi fastlægges i et samvirke mellem præst og menighedsråd og eventuelt med involvering af menigheden. Hvordan bevarer man en balance mellem tradition og fornyelse, og hvad er der på spil i forhold til dåb og nadver?
Menighedsrådsmedlem Helga Kolby Kristiansen, Fredens Kirke, Aarhus

11.10
Dåb og nadver – to skelsættende handlinger
Dåb og nadver er begge sakramenter. Man bliver dog kun døbt én gang, mens man deltager i nadveren adskillige gange. Hvis man gør det. Hvad er et sakramente, hvad sker der, hvad betyder det, hvad er dets rolle i gudstjenesten? – Det er nogle af de spørgsmål en arbejdsgruppe nedsat af biskopperne har drøftet og behandlet, og som man kan læse om i den rapport, der offentliggøres på Himmelske Dage. Oplæg og samtale om sakramenternes rolle i gudstjeneste med udgangspunkt i biskop-udvalgets rapport.
Birgitte Graakjær Hjort, Afdelingsleder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Aarhus

11:40
Debat og opsamling

12:00
Frokostpause

13:00
Velkomst, sang og præsentation af eftermiddagens program
Formand Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd
Omdrejningspunktet for eftermiddagens oplæg er folkekirkens mission og diakoni. Det vil ske ved både at belyse det danske, det folkelige og det kirkelige.
Facilitator for eftermiddagens program: Journalist Gertrud Højlund.

13.10
En missional folkekirke – er det muligt?
En missional folkekirke er en kirke for hele folket. En gæstfri kirke hvor alle er inviteret med til festen. En kirke der engagerer sig i samfundet. En kirke hvor vi deler de gode nyheder med hinanden og samtaler om tro. Det er ikke bare en mulighed, men det kirken er sat i verden for.
Konsulent og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Mogens S. Mogensen

13.45
Den samfundstilpassende folkekirke
Det stod skrevet allerede på folkekirkens dåbsattest, Grundloven af 1849, at folkekirken skulle være del af og tilpasse sig det danske samfund. Menighedsrådsloven fra 1903 cementerede, at folkekirken er kirke for alle i sognet og ikke kun for de aktive. I dag lever vi i et samfund, som styres efter markedsøkonomiske principper. Folkekirken følger med, og omstiller sig til noget, der ligner et marked for religiøse og kulturelle tilbud. Men adskiller det sig i bund og grund fra det, som folkekirken altid har gjort?
Teologisk konsulent, Lolland-Falsters Stift, postdoc Karen Marie Leth-Nissen, Københavns Universitet

14.20
Hvad betyder ’det danske’ i den danske folkekirke?
Samtalesalon mellem sognepræst og MF Chr. Langballe og professor MSO Peter Lodberg, Aarhus Universitet
I Danmarkskanon står der om den kristne kulturarv: Folkekirken spiller således en stor rolle for opfattelsen af det folkelige fællesskab. Det nationale træk ved kirken kan ses som en styrke for fællesskabsfølelsen, men kan samtidig udgøre et problem i et samfund, der rummer mennesker med anden kristen identitet eller andre religioner, eller som ikke har nogen religion. Hvad er de særlige nationale træk ved Folkekirken?

15.00
Kaffepause

15.20
Kirkens dialog med samfundet. Hvad er og kan vi være fælles om?
I Danmark har vi en luthersk folkekirke. Der har altid været en levende dialog mellem kirke og stat. Samtidig har der været en gensidig forståelse for, at kirken som samlet institution ikke blander sig i politik, og at politikerne ikke blander sig i kirkens indre anliggender. Men behandlingen af flere love, der berører det religiøse område og en strammere udlændingepolitik, på den ene side, og et stadig mere markant samarbejde mellem folkekirken og kommunerne på den anden side – rejser spørgsmålet om, hvordan vi som kirke ser os selv som aktør i det offentlige rum.
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift

16.00
Er kirken for de stærke blot?
Alle er velkomne! Åbne døre og åbne arrangementer rækker ikke. Det kræver vilje at ville nå mennesker, der står udsat i vores samfund, og det kalder på nye tilgange, hvis Folkekirken skal flytte sig ud over gode intentioner. Folkekirken har så meget at byde på som netværks- og fællesskaber i et fragmenteret samfund, hvor vi i stigende grad tenderer til at omgive os med mennesker, der ligner os selv. Men en folkekirke der rækker ud til mennesker på samfundets kanter, kommer ikke af sig selv.
Generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM’s sociale arbejde

16:40
Debat og opsamling

17:15
Sang og afslutning på dagen
Formand Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd

 

Folkekirkemødet er arrangeret af biskopperne, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF, KFUM og KFUK i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Hent program til Folkekirkemøde i printvenligt PDF-format