Grundtvigsk Forums vedtægter

 

§ 1 Formål
§ 2 Medlemskredsen
§ 3 Årsbidrag
§ 4 Stemmeret og valgbarhed
§ 5 Årsmøde
§ 6 Ekstraordinært årsmøde
§ 7 Styrelsen
§ 8 Forretningsudvalget
§ 9 Øvrige udvalg
§ 10 Tegningsregler
§ 11 Foreningens ejendom og lokaler
§ 12 Foreningens sekretariat og ansatte
§ 13 Budgetter og fastsættelse af årsbidrag
§ 14 Regnskab og revision
§ 15 Vedtægtsændringer
§ 16 Foreningens opløsning
§ 17 Ikrafttræden

 

Vedtægter til print

 

VEDTÆGTER
for
Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum blev stiftet i København i 1898. Foreningen har sin baggrund i grundtvigske kredse og enkeltpersoner ud over landet. De tilsluttede medlemmer vælger en styrelse, der leder foreningens arbejde. Grundtvigsk Forum har sekretariat på Vartov og hjemsted i København.

§ 1 Formål
Grundtvigsk Forum har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udmønte disse tanker i nutidens danske virkelighed. Det skal ske ved oplysnings­virksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om kirke-, skole- og kulturpolitik. Målet er at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark, at sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab.

Stk. 2 Grundtvigsk Forum skal søge formålet virkeliggjort gennem blandt andet:

1. Møder og konferencer.
2. Udgivelse af tidsskrifter, bøger og andre publikationer.
3. Støtte til kirkeligt og folkeligt arbejde i ind- og udland.
4. Deltagelse i relevant udviklings-­ og udvalgsarbejde sammen med andre kirkelige og folkelige foreninger.
5. Møder med Folkekirkens myndigheder og med lovgivningsmagten.

§ 2 Medlemskredsen
Foreninger, menigheder, skolekredse, interesse­kredse eller andre sammenslutninger kan søge optagelse i Grundtvigsk Forum som kredse. Enkeltpersoner kan søge optagelse som enkeltmedlemmer.

Stk. 2 Kredse og enkeltpersoner, der søger optagelse, må skriftligt og med tilslutning til foreningens formål anmode herom.
Efter indstilling fra styrelsen kan årsmødet fastlægge yderligere betingelser for optagelse.

Stk. 3 Kredse og enkeltmedlemmer optages af styrelsen.
Optagelsesbeslutningen skal træffes på førstkommende styrelsesmøde efter behørig optagelses­begæring er modtaget. Optagelsesbeslutningen kan af et eventuelt mindretal i styrelsen ankes til endelig afgørelse på det førstkommende årsmøde.

Stk. 4 Medlemskabet fortabes såfremt opkrævet årsbidrag ikke er indbetalt rettidigt.

Stk. 5 Genoptagelse af medlemskab behandles som nyt medlemskab.

§ 3 Årsbidrag
Styrelsen fastsætter årsbidragene for henholdsvis kredse og enkeltmedlemmer. Fastsættelsen skal ske samtidig med styrelsens godkendelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 2 Opkrævning af årsbidrag for det kom­mende regnskabsår skal være udsendt til medlemmerne senest den 20. december i året før bidragsåret.

Stk. 3 Årsbidraget skal være indbetalt inden udgangen af februar i bidragsåret.

§ 4 Stemmeret og valgbarhed
Kredsenes egne enkeltmed­lem­mer er valgbare.
De har møde- og tale- og stemmeret på årsmødet under forudsætning af, at de gennem kredsen er tilmeldt rettidigt.

Stk. 2 Enkeltmedlemmer, der er optaget i h.t. § 2 stk. 3, og som har indbetalt årsbidrag, er valgbare.
De har møde-, tale- og stemmeret på årsmødet under forudsætning af, at de har tilmeldt sig rettidigt.

Stk. 3 Kandidater, der ønskes opstillet til styrelsesvalget, skal over for årsmødet afgive skriftlig tilsagn om, at de accepterer opstillingen, samt oplyse, hvilken kreds de er medlem af – subsidiært, at kandidaten er enkeltmedlem.

Stk. 4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Årsmøde
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Der afholdes ordinært årsmøde hvert år inden udgangen af oktober måned. Årsmøderne afholdes på skift i landsdelene.

Stk. 3 Årsmødet indkaldes skriftligt gennem almindeligt brev til medlem­merne med mindst 30 dages varsel.

Stk. 4 Med indvarslingen skal følge:

1. Dagsorden for mødet.
2. Indstillinger vedrørende sager, der forelægges til afgørelse.
3. Foreningens reviderede regnskab.
4. Sammendrag af foreningens budgetter for indeværende og det kommende år.
5. Oplysning om, hvilke sty­relses­medlemmer, der er på valg.
6. Oplysning om indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes til behandling.
7. Oplysning om tilmeldingsfrist for deltagelse i årsmødet.

Stk. 5 Forslag, som medlemmerne ønsker til behandling på årsmødet, skal være styrelsen i hænde senest den 1. maj. Forslaget skal uforkortet udsendes som bilag til årsmødets dagsorden samtidig med årsmødeindkaldelsen.

Stk. 6 Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beret­ning.
4. Behandling af forslag til beslutning, herunder indkomne forslag.
5. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Foreningens budgetter og planer forelægges til orientering.
7. Valg af formand (normalt hvert tredje år).
8. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt
Stk. 7 Ved valg af styrelsesmedlemmer skal der altid opstilles mindst 3 kandidater mere, end der skal vælges (se § 7 stk. 2).

Stk. 8 Valg til styrelsen skal foregå ved skriftlig afstemning. Stemmesedlen skal påføres lige så mange kandidatnavne, som der skal vælges medlemmer til styrelsen – hverken flere eller færre – for at være gyldig. Styrelsesmedlemmer og suppleanter til styrelsen er valgt i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Ved betydende stemmelig­hed afgøres rækkefølgen gennem ny afstemning mellem de kandidater, der står lige.

Stk. 9 Ved alle andre afstemninger afgør dirigenten afstemningsmåden. Den skal dog være skriftlig, såfremt et stemmeberettiget medlem i forsamlingen kræver det.

Stk. 10 Over det på årsmødet passerede føres en protokol, hvoraf samtlige beslutninger og styrelsesvalgets opstillinger og stemmetal skal fremgå. Protokollen skal godkendes og underskrives af dirigenten.
I øvrigt fastlægger dirigenten årsmødets forretningsorden.

§ 6 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 8 styrelsesmedlemmer, 10 kredse eller 50 enkeltmedlemmer skriftligt kræver det.

Stk. 2 Det indkaldes som et ordinært årsmøde dog med mindst 21 dages varsel.

Stk. 3 Dagsorden, indstillinger og frist for tilmelding skal medsendes.

Stk. 4 Det skal afholdes senest to måneder efter begæring er fremsat.

§ 7 Styrelsen
Grundtvigsk Forum ledes af en styrelse på 19 medlemmer valgt af årsmødet.

Stk. 2 Formanden vælges af årsmødet ved skriftlig afstemning for en periode på 3 år.
De øvrige 18 styrel­ses­­medlemmer vælges for 3 år og afgår efter tur med 6 medlem­mer hvert år. (Note 1)
Der vælges desuden hvert år tre suppleanter.
Vælges formanden blandt de siddende styrelses­medlemmer, indtræder den nyvalgte første-suppleant i den resterende del af formandens valgperiode som styrelsesmedlem.

Stk. 3 Udtræder et medlem af styrelsen i valgperio­­­dens løb indtræder supp­leanten i den resterende del af valgperioden.
Udtræder formanden i valgperioden, fungerer næstformanden som formand indtil førstkommende årsmøde, hvor der vælges ny formand.

Stk. 4 På det konstituerende styrelsesmøde, der afholdes snarest efter årsmødet, vælger styrelsen en næstformand og yderligere tre medlemmer til forretningsudvalget.
På samme møde vælges medlemmer til øvrige udvalg, som styrelsen beslutter at nedsætte.

Stk. 5 Styrelsen har over for årsmødet ansvaret for foreningens hele virksom­hed herunder det økonomiske og det juridiske.
Styrelsen fastsætter selv i hvilket omfang og med hvilken grad af kompetence opgaver skal overdrages til foreningens udvalg og personale.

Stk. 6 Styrelsen er beslutnings­dygtig, når mindst 10 medlemmer er tilstede.
Afgørelser, der foretages ved afstemning, træffes ved absolut stemmeflerhed. Det betyder, at blanke stemmesedler tæller som nej-stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves kvalificeret flertal på 2/3 af styrelsens medlemmer.
Ved salg af ejendommen Vartov kræves herudover godkendelse af årsmødet med mindst 2/3 flertal af samtlige afgivne stemmer.

Stk. 7 Styrelsen fører en beslutningsprotokol over det på møderne passerede.
Protokollen skal oplyse, hvilke personer, der deltog i mødet samt tid, sted, dato og dagsorden for mødet.
Under mødet kan et eventuelt mindretal forlange sit mindretalssynspunkt refereret i protokollen i kort form.

Protokollen skal forelægges til godkendelse for styrel­sen og til underskrift for mindst forretningsudvalget.

Stk. 8 I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden.

Note 1:
Forud for første styrelsesvalg efter nærværende vedtægt fordeler styrelsen de siddende 18 styrelses­medlemmer på en afgangsliste for de første tre valg (overgangsperioden), idet der primært skal lægges vægt på medlemmernes resterende mandattid, sekundært på deres anciennitet efter princippet: længstsiddende på valg først.
I efterfølgende særlige og helt ekstraordinære tilfælde, hvor hele styrelsen måtte være på valg samtidig, skal tilsvarende afgangsliste udarbejdes på grundlag af de opnåede stemmetal således, at den kandidat, der opnåede laveste stemmetal skal på nyvalg først.

§ 8 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget, der består af 5 medlemmer, udgøres af formanden, næstformanden, samt tre øvrige styrelsesmedlemmer valgt af styrelsen på det konstituerende møde.

Stk. 2 Forretningsudvalget varetager de løbende forretninger mellem styrelses­møderne og forestår indstillinger til styrelsen i sager vedrørende økonomi, ejendom og overordnede personale­forhold.

Stk. 3 Forretningsudvalget har ansvaret for det løbende tilsyn med foreningens økonomi, ejendom og personale.

Stk. 4 Forretningsudvalget fører en be­slut­ningsprotokol efter samme regler, som gælder for styrelsen jfr. § 7 stk. 7. Dog skal protokollen kun forelægges styrelsen til orientering.

§ 9 Øvrige udvalg
Styrelsen nedsætter efter behov øvrige udvalg til varetagelse af foreningens særlige arbejdsopgaver. Nedsættelsen sker normalt på det konstituerende møde; men kan i særlige tilfælde ske på andre styrelses­møder.

Stk. 2 Ved nedsættelsen skal som minimum fastlægges:

1. Hvad udvalgsarbejdet omfatter.
2. Udvalgets sammensætning.
3. Hvem styrelsen har udpeget som formand for udvalget.
4. Hvilken referatpligt udvalget har.
5. Hvilken økonomisk ramme udvalget har til rådighed.

Stk. 3 Styrelsens formand skal have samtlige mødeindkaldelser tilsendt og har ret til efter eget skøn at deltage i udvalgsmøderne.

§ 10 Tegningsregler
Grundtvigsk Forum tegnes juridisk bindende af formanden og et forretningsudvalgsmedlem i forening, eller, hvis formanden har forfald, af næstformanden og to forretningsudvalgs­medlem­mer i forening.

Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves desuden vedtagelse i styrelsen jfr.
§ 7 stk. 6. Ved salg af ejendommen, Vartov, kræ­ves særlig god­kendelse på et årsmøde jfr. § 7 stk. 6.

Stk. 3 Styrelsen kan udstede fuldmagt til formænd og ledende personale i tilknytning til løsning af almindelige, løbende administrative opgaver.

§ 11 Foreningens ejendom og lokaler
Grundtvigsk Forum ejer ejendommen: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K., hvor foreningens sekretariat og mødelokaler m.v. er beliggende.

Stk. 2 Lokaler i ejendommen, som foreningen ikke selv ønsker at råde over, skal udlejes på markedsvilkår.

Stk. 3 Grundtvigsk Forum vil efter beslutning i styrelsen, kunne drive beværter- og gæstgivernæring i tilslutning til arbejdet i Vartov.

§ 12 Foreningens sekretariat og ansatte
Til at forestå foreningens daglige administration samt driften af fast ejendom og anden virksomhed ansætter styrelsen efter indstilling fra forretnings­udvalget en sekretariatsleder. Ansættelsen skal ske på kontrakt, hvoraf løn-, ansættelses-, opsigelses- og pensionsvilkår fremgår.

Stk. 2 Sekretariatslederen har ansvaret for bogholderi og regnskabsfunktioner og har ledelsesansvaret i forhold til sekretariatets og ejendomsadministrationens øvrige ansatte.

Stk. 3 Forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets og ejendomsadministrationens øvrige fast ansatte personale i samråd med sekretariatslederen. Ansættelse skal ske på kontrakt.

Stk. 4 Sekretariatslederen ansætter og afskediger løst ansat personale i samråd med formanden.

Stk. 5 Andet ledende personale, der har direkte reference til styrelsen eller formandskabet, ansættes og afskediges af styrelsen, som tillige fastlægger arbejds-, løn- og ansættelsesforhold efter indstilling fra forretnings­udvalget. Ansættelse skal ske på kontrakt.

§ 13 Budgetter og fastsættelse af årsbidrag
Sekretariatslederen udarbejder hvert år i samråd med forretningsudvalget et flerårigt drifts- og anlægsbudget for foreningens samlede virksomhed.

Stk. 2 Årsbidragene for henholdsvis kredse og enkelt­med­lemmer fastsættes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende regnskabsår.
Årsbidraget for kredsene skal være sammensat af et grundbidrag + et bidrag for hver enkelt af kredsens egne medlemmer.

Stk. 3 Budgetterne og årsbidragssatserne skal med forretnings­udvalgets indstilling forelægges styrelsen til godkendelse forud for udsendelsen af indkaldelsen til det ordinære årsmøde.
Årsbidragssatserne skal fremgå af det budget­sam­men­drag, der udsendes med årsmøde­indkaldelsen

§ 14 Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet føres på foreningens sekretariat under ansvar og ledelse af sekretariatslederen.

Stk. 3 Regnskabet revideres af en af årsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal være afsluttet og revideret senest den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 4 Det reviderede regnskab underskrives af sekretariatslederen og styrelsen, hvorefter det forelægges årsmødet til godkendelse.

§ 15 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på et årsmøde, hvor mindst 2/3 af de tilmeldte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2 Forslag til ændring af vedtægterne skal behandles efter reglerne om indkomne forslag
jfr. § 5 stk. 5.

§ 16 Foreningens opløsning
Grundtvigsk Forum kan kun opløses af årsmødet, og kun hvis et flertal af styrelsens medlemmer skriftligt indstiller det.

Stk. 2 Opløsning skal i enslydende form besluttes på to efter hinanden følgende årsmøder med mindst en og højst tre måneders mellemrum. Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3 I tilfælde af opløsning træffer styrelsen bestemmelse om anvendelse og overdragelse af Grundtvigsk Forums formue, midler og rettigheder, idet styrelsen skal drage omsorg for, at disse anvendes til formål, som anført i nærværende vedtægt § 1.

Stk. 4 Den sidste styrelses medlemmer er juridisk forpligtet til at fungere videre, indtil boet er endeligt opgjort og afsluttet, herunder at arkivalier er behørigt afleveret til relevante arkiver.

§ 17 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2013.
Samtidig ophæves vedtægterne af 1. januar 2005.

Således vedtaget på årsmødet den 27. oktober 2012, hvilket bekræftes ved vore underskrifter (se linket Vedtægter til print øverst på siden).

Vedtægtsændringen vedtaget på årsmødet den 27/10 2012 omfatter kun ændring af foreningens navn fra Kirkeligt Samfund af 1898 til Grundtvigsk Forum