Sekretariatsleder til Grundtvigsk Forum i Vartov

Sekretariatslederen i Grundtvigsk Forum søger nye veje fra 1. januar 2021, og vi søger derfor en ny til at stå i spidsen for sekretariat og Vartov

Hvad er Grundtvigsk Forum?
Grundtvigsk Forum er en landsdækkende forening af kredse og enkeltmedlemmer, hvis formål det er at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed. Foreningen, der har sekretariat i Vartov, ejer de historiske bygninger midt i København. Grundtvigsk Forum har en lang tradition for folkeoplysning og en politisk interessevaretagelse på det kirkepolitiske område. I dag omfatter denne interesse også skolen og en vedkommende folkeoplysning om kultur og samfund.

Vartov drives med en ambition om at være ’Danmarks førende forsamlingshus’. Det er et gæstfrit og eksperimenterende hus for folkeoplysning, der rækker ud over sin medlemskreds, og som gerne blander sig i verden. Vartov er et yndet sted for afholdelse af konferencer og møder, og desuden er en række institutioner, foreninger, virksomheder og centre faste lejere.
Grundtvigsk Forum udgiver bladet Grundtvigsk Tidende og har Grundtvig-Akademiet, et bibliotek og et kollegium i Vartov.
Den internationale interesse for Grundtvig har dybe rødder. I de seneste år har vi på Vartov oplevet en markant stigning i den internationale interesse for de grundtvigske spor i det danske samfund.
Grundtvigsk Forum ledes af styrelsen, som vælges på foreningens årsmøde. Formanden tegner foreningen udadtil. Styrelsen udstikker de strategiske linjer, har ansvar for de langsigtede beslutninger og den økonomiske ramme og udvikling.
Læs mere om foreningens vedtægter og formål her

Organisation
Sekretariatet for Grundtvigsk Forum har hjemsted i Vartov. Det betjener styrelsens møder, understøtter foreningen administrativt og driver Vartov. Overfor styrelsen har sekretariatslederen det overordnede ansvar for ledelse af personale, økonomi og bygninger.
Organiseringen af arbejdet er fordelt på afdelinger, der er kendetegnet af en høj grad af specialisering. Arbejdet er uddelegeret i ansvarsområder, og alle er vant til at arbejde ud fra devisen: frihed under ansvar. Det gælder for konferenceafdelingen, forvaltning af ejendommen, så vel som for Grundtvig-Akademi og bibliotek. De seneste år er ungdomsmiljøet med praktikanter og studentermedhjælpere vokset og bidrager til udviklingen.
1. maj 2020 har Grundtvigsk Forum udvidet med en toårig projektansættelse (50%) til udvikling af Grundtvig-Akademiet Aarhus.

Hvem er du?
Vi søger en sekretariatsleder med en stærk interesse for kirkelig og folkelig oplysning, og de levende fællesskaber, der har en afgørende betydning for udviklingen af vores samfund.
Sekretariatslederen er med til at tegne Grundtvigsk Forum udadtil og understøtte og styrke sekretariatet indadtil, og det er derfor vigtigt, at du har personlig integritet og en tydelig profil. Du skal have udsyn til verden omkring os.
Du er netværksorienteret og har blik for, hvordan Grundtvigsk Forum kan være dagsordensættende udadtil og indadtil på kirke, skole kultur og samfund.
Sekretariatslederen er den synlige vært i Vartov, der sammen med medarbejderne tager ansvar for stedets ånd, så Vartov er det oplagte mødested for foreninger og civilsamfund.
Som leder af sekretariatet er du med til at fortsætte den kultur, der i dag gør Vartov til et gæstfrit sted og en levende arbejdsplads, der både er rig på tradition og historie og båret af nysgerrighed og idérigdom. Der er højt til loftet – men også en bevidsthed om, at loftshøjden til enhver tid skal udfordres. Der er mange fagligheder repræsenteret i sekretariatets medarbejdere og en stolthed over at kunne mødes på tværs af dem. Det er vigtigt, at du kan forholde dig til såvel store som små opgaver indenfor de forskellige kerneaktiviteter, at du er detaljeorienteret uden at miste overblikket. Den daglige praksis er kendetegnet ved en tillidsfuld og frimodig omgangstone, hvor medarbejdernes engagement og dedikation udgør drivkraften.

Hvad er blandt dine opgaver?
Du vil i samarbejde med den politisk valgte styrelse skulle lede, administrere og løse de opgaver, der sættes for det samlede arbejde.
Du vil i samarbejde med styrelsen skulle foretage politisk interessevaretagelse og udviklingsarbejde for foreningen.
Du vil som sekretariatsleder skulle have det store overblik, kunne sparre medarbejderne på kerneområderne i forhold til indhold og styring, herunder drift af Vartov som både forsamlingshus og virksomhed, kunne fastholde og udfordre ambitionsniveauet, have styr på den samlede økonomi, forberede styrelsesmøder i samarbejde med formanden, have tæt kontakt til baglandet og have fingeren på pulsen i relation til det omgivende samfund.
Sekretariatslederen er sammen med akademilederen en drivkraft i forhold til at etablere samarbejder og initiativer, der understøtter foreningens formål. Eksempler på dette kunne være samarbejdet med Spil Dansk og Dansk Forfatterforening om projekt Alsang (se www.alsang.dk), samarbejdet med DEO om ’Demokratistafetten’ (se www.deo.dk/stafetten) eller samarbejdet med Højskolerne og Vartovkollegiet om Maratonsang (se www.hojskolesangbogen.dk/syng-med/maratonsang/21-juni-2019-vartov-koebenhavn).

Du kan se mere om Grundtvigsk Forum på www.grundtvig.dk

PERSONLIG PROFIL
• Du har interesse for det grundtvigske i bred forstand
• Du er ordentlig, tillidsvækkende og udstråler en naturlig autoritet.
• Du er samfundsengageret og ser Grundtvigsk Forum som en central medspiller i samfundsudviklingen – bredt set, jf. formålet for Grundtvigsk Forum.
• Du er en god leder og sparringspartner for medarbejderne og en loyal samarbejdspartner for styrelsen.

FAGLIG PROFIL
• Der er ingen formelle uddannelseskrav, men det forventes, at du har ledererfaring på både strategisk og operationelt niveau, samt erfaring med foreningsarbejde, civilsamfundsorganisationer eller lignende.
• Du evner at lede medarbejdere via daglig sparring
• Du er en stærk analytiker og strateg med tæft for at indgå i eksterne samarbejder.
• Du kan være dagsordensættende og kan agere ift. de politiske signaler, der har betydning for Grundtvigsk Forums virke.
• Du har stærke formidlingsevner og er en dygtig kommunikator, mundtligt og skriftligt.
• Du har evne til at gennemskue og formidle regnskaber og budgetter.

ANSÆTTELSESVILKÅR
• Sekretariatslederen refererer til Grundtvigsk Forums styrelse, som har det overordnede ansvar for de langsigtede rammer og den økonomiske udvikling.
• Sekretariatslederen har kontor på Vartov København.
• Sekretariatslederen har mulighed for at bo på Vartov.
• Der må påregnes en del eksterne mødeaktiviteter og rejsedage.
• Løn efter kvalifikationer og nærmere forhandling.

ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte formand for styrelsen, Kirsten Margrethe Andersen, på kman@ucsyd.dk
Der er bolig i Vartov. Lejlighed på 126 m2. Fem værelser fordelt på to stuer og tre værelser, køkken, et badeværelse, entre og en bred gang.

Ansøgninger fremsendes til sekretariatsleder@vartov.dk
Der anmodes om en samlet ansøgning indeholdende ansøgning og CV. Der skal IKKE medsendes bilag. Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i emnefeltet anføres navn på ansøger.
Første samtalerunde med ansættelsesudvalget er den 8. og 9. september 2020 og anden samtalerunde er den 21. september 2020.
Endelig ansættelsessamtale finder sted med den samlede styrelse den 28. september 2020.
Ansøgningsfrist er senest 25. august 2020 kl. 12.